Licznik odwiedzin

Dzisiaj6
W tym miesiącu2100
Ogółem322916

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 182
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi

ul. Łanowa 16, 91-103 Łódź

tel.: 42 652-85-17

fax: 42 640-58-66

e-mail do dyrektora szkoły:

sp182@buziaczek.pl 

e-mail do sekretariatu:

sp-182@wp.pl

e-mail do księgowej:

sp182@lodz.home.pl

numer Konta Rady Rodziców:

78102034080000410200215723


Designed by Quality Pixels
Strona Główna arrow BIP arrow Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej Drukuj

 

  • Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

  • Rok szkolny 2004/2005

Lp.

Data

Porządek zebrania

1.

31.08.2005 r.

1. Przedstawienie nowej dyrekcji szkoły, powitanie nauczycieli.

2. Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną kandydatury nowego wicedyrektora szkoły.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie organizacji pracy szkoły oraz tygodniowego planu zajęć na rok szkolny 2004/2005.

4. Przekazanie informacji ze spotkań dyrektorów szkół z Kuratorem Oświaty i z Dyrektorem Wydziału Edukacji UMŁ.

5. Sprawy różne

2.

7.09.2004 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie porządku zebrania.

3. Zatwierdzenie wniosków z poprzedniej Rady Pedagogicznej.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Zapoznanie nauczycieli z dodatkowymi obowiązkami.

6. Podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy nauczycieli.

7. Sprawy różne.

8. Dyskusja.

9. Wnioski.

3.

7.10.2004 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej i komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej rady.

5. Przedstawienie kryteriów pracy nauczycieli oraz planu nadzoru pedagogicznego.

6. Przedstawienie projektów programu wychowawczego, programu profilaktyki szkolnej, planu pracy pedagoga szkolnego, kalendarza uroczystości oraz pięcioletniego planu mierzenia jakości pracy szkoły.

7. Dyskusja.

8. Zatwierdzenie przez głosowanie przedstawionych projektów.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

4.

8.10.2004 r.

Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. zasad bezpiecznej ewakuacji w budynku szkolnym – przygotowanie do ćwiczeń.

5.

11.10.2004 r.

Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksja”

6.

4.11.2004 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie protokolanta.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady.

6. Szkolenie pt. „Uzależnienia od środków psychoaktywnych”

7. Analiza ocen niedostatecznych i nagannych z zachowania.

8. Zapoznanie nauczycieli z projektem organizacji III edycji Bałuckich Mistrzostw w Szybkim Czytaniu.

9. Wewnątrzszkolne badanie jakości pracy szkoły – przedstawienie analizy ankiet dla nauczycieli w podobszarze: Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli.

10. Dyskusja.

11. Sprawy różne. Zatwierdzenie WSO.

12. Wnioski.

7.

2.12.2004 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.

5. Zapoznanie z regulaminem Funduszu Zdrowotnego i Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. Dyskusja.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.

9. Szkolenie nt. „Plany wynikowe”.

8.

6.01.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.

5. Analiza próbnego sprawdzianu kompetencji.

6. Dyskusja.

7. Spotkanie z p. Rybskim sponsorem nagród na konkurs szybkiego czytania.

8. Szkolenie pt. „Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości pracy szkoły.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

9.

31.01.2005 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Powołanie protokolanta.

5. Przedstawienie przez wychowawców ocen z zachowania i nauczania.

6. Dyskusja.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.


10.

8.02.2005 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej.

6. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

7. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego w I semestrze.

8. Ewaluacja WSO (analiza i wnioski).

9. Sprawozdanie z planu profilaktycznego.

10. Przedstawienie poprawionego regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. Sprawozdanie z mierzenia jakości pracy szkoły w I semestrze.

12. Sprawozdanie i wnioski z badania klasy II i III – czytanie ze zrozumieniem.

13. Analiza porównawcza ocen na koniec szkoły podstawowej i I semestru w Gimnazjum nr 17 uzyskanych przez ubiegłorocznych absolwentów.

14. Sprawy różne.


11.

31.03.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie p. Elżbiety Leśniowskiej.

3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z Rady Plenarnej, zatwierdzenie.

5. Odczytanie sprawozdania z Kongresu Edukacyjnego.

6. Budżet szkoły na rok 2005.

7. Przedstawienie elementów pięcioletniego planu rozwoju szkoły.

8. Dyskusja.

9. Sprawy różne.

12.

5.05.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.

5. Podjecie uchwały w sprawie nowelizacji statutu szkoły.

6. Zapoznanie z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2005/2006.

7. Szkolenie – Awans zawodowy nauczycieli.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie obrad.

13.

2.06.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.

5. Zapoznanie z odpowiedzią z Kuratorium Oświaty odnoszącą się do wątpliwości dyrektora szkoły dotyczących treści protokołu z dnia 17.03.2005 r.

6. Przedstawienie porozumienia z dnia 25.04.2005 r. pomiędzy Prezydentem J. Kropiwnickim a Prezesem okręgu ZNP – K. Baszczyńskim.

7. Zapoznanie z uchwałami Rady Miasta dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli – wysokość stawek oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń.

8. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu pracy (zmiany Kodeksu Pracy z dnia 1.05. 2004 r.)

9. Szkolenie: „ADHD”

10. Sprawy różne.

11. Wnioski.

12. Zakończenie obrad.

14.

13.06.2005 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.

5. Zapoznanie z regulaminem pracy, znowelizowanym w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy z dnia 1.05.2004 r.

6. Zapoznanie z treścią raportu z wewnętrznego badania jakości pracy szkoły, adresowanego do Kuratorium Oświaty.

7. Przedstawienie klasyfikacji rocznej.

8. Analiza sprawdzianu po klasie szóstej.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

11. Zakończenie obrad.

15.

16.06.2005 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie protokołu i wniosków z poprzedniej rady, zatwierdzenie.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie uchwałą wyników klasyfikacji.

6. Ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

7. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

8. Badanie losów absolwentów.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski do realizacji na rok szkolny 2005/2006.

11. Zakończenie obrad.


  • Rok szkolny 2005/2006

Lp.

Data

Porządek zebrania

1.

31.08.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Przedstawienie organizacji pracy szkoły 2005/2006

4. Zatwierdzenie organizacji.

5. Informacje z narad z Kuratorem Oświaty i Dyrektorem Wydziału Edukacji.

6. Przedstawienie standardów pracy szkoły.

7. Program Wychowawczy.

8. Zapoznanie z autorskim programem psycho-edukacyjnym autorstwa p.p. A. Banasiak, A. Kośmider

9. Sprawy różne.

!0. Wnioski

11. Zakończenie obrad.

2.

8.09.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Zatwierdzenie standardów pracy szkoły.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie planu wychowawczego szkoły na rok szkolny 2005/2006.

7. Przedstawienie i zatwierdzenie pięcioletniego programu rozwoju szkoły i programu profilaktyki.

8. Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2005/2006 i jego zatwierdzenie.

9. Zapoznanie z dodatkowymi obowiązkami nauczycieli oraz rocznym planem mierzenia jakości pracy szkoły.

10. Zatwierdzenie uchwałą Rady Pedagogicznej innowacji p. p. A. Banasiak, A. Kośmider - „Dla Ciebie...dla nas...”

11. Sprawy różne

12. Wnioski

13. Zakończenie obrad.

3.

29.09.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przekazanie ankiet wychowawcom klas szóstych: „Realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego”

3. Przedstawienie celu spotkania dyrekcji z wychowawcami.

4. Przypomnienie sposobów dokumentowania pracy szkoły.

5. Sprawy różne

4.

6.10.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Szkolenie przeprowadzone przez Wizytatora Kuratorium Oświaty – p. Ewę Morzyszek-Banaszczyk nt. wewnątrzszkolnego badania jakości pracy szkoły.

5. Przerwa

6. Dokumentacja wewnętrzna szkoły.

7. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły (ocena pracy nauczyciela, ocena dorobku zawodowego nauczyciela, motywacja).

8. Dyskusja

9. Sprawy różne

10. Zakończenie obrad.

5.

3.11.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Szkolenie: „Praca z dzieckiem agresywnym, nadpobudliwym i zahamowanym”

5. Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2005/2006.

6. Nadzór pedagogiczny – cd. Z dnia 6 października 2005 r. (organizacja nadzoru pedagogicznego, hospitacje, zakres i tematyka badań bieżących).

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

6.

14.11.2005 r.

1. Powitanie

2. IV Edycja Bałuckich Mistrzostw w Szybkim Czytaniu.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie spotkania.

7.

1.12.2005 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Szkolenie: „Diagnoza ucznia”

6. Analiza oraz omówienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi, nieodpowiednimi i nagannymi za I semestr.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.

9. Zakończenie obrad.

8.

9.01.2006 r.

Rada Klasyfikacyjna.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Przedstawienie klasyfikacji śródrocznej.

6.Zaprezentowanie raportu z badania jakości pracy szkoły w obszarach przewidzianych na I semestr.

7. Analiza stopnia znajomości statutu szkoły wśród uczniów.

8. Analiza próbnego sprawdzianu kompetencji.

9. Osiągnięcia nauczycieli i uczniów w I semestrze.

10. Sprawy różne.

11. Wnioski.

12. Zakończenie obrad.

9.

10.

12.01.2006 r.

1.02.2006 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej oraz protokolanta.

5. Zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej (uchwała).

6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (analiza ankiety nt. oceniania uczniów oraz ankiety nt. podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, praca świetlicy po I semestrze, kontakty z mediami i promocja szkoły)

7. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego w I semestrze.

8. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

11. Zakończenie obrad.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.Przedstawienie i zatwierdzenie programu koła historyczno-regionalnego, opracowanego przez p. Joannę Bartczak.

4. Przygotowanie do badania jakości pracy szkoły.

5. Prezentacja przez p. B. Nadarzyńską innowacji pedagogicznej: „Inny, nie znaczy gorszy...”; podjecie uchwały.

6. Powołanie komisji ds. organizacji imprez.

7. Przedstawienie przez p. L. Kobierecką projektu ekologicznego oraz jego zatwierdzenie.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie obrad.

11.

2.03.2006 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Podjecie uchwały w sprawie pięcioletniego planu doskonalenia nauczycieli.

5. Podjecie uchwały w sprawie procedur szkolnych.

6. Sprawozdanie z narady dyrektorów z wizytatorem p. E. Morzyszek-Banaszczyk dotyczącej statutu szkoły.

7. Harmonogram zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Zapoznanie z informacjami zawartymi w arkuszu diagnostycznym szkoły.

8. Analiza ankiet dotyczących diagnozy w zakresie nauczanych przedmiotów.

9. Badanie sytuacji wychowawczych w klasach IV w ramach nadzoru pedagogicznego.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

12.

6.04.2006 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Szkolenie: „Współpraca z rodzicami”

6. Omówienie trudnych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w poszczególnych klasach.

7. Przedstawienie raportów z badania wyników nauczania zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenia obrad.

13.

4.05.2006 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej oraz protokolanta.

5. Szkolenie: „Wspomaganie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

6. Sprawozdanie z wyników sprawdzianów przeprowadzonych w klasach: IVa, IVd, VB, Vd, VIc.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.

9. Zakończenie obrad.

14.

12.06.2006 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Przedstawienie klasyfikacji.

6. Przedstawienie projektu organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2006/2007.

7. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego szkoły.

8. Sprawozdanie z badania techniki czytania klas I-III i V.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

11. Zakończenie obrad.

15.

14.06.2006 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji za rok szkolny 2005/2006.

6. Analiza sprawdzianu kompetencji po klasie VI.

7. Ewaluacja, ocena i wnioski z rocznego programu rozwoju szkoły.

8. Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego.

9. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

10. Przedstawienie trybu egzaminu poprawkowego dla dwóch uczennic klasy szóstej.

11. Zgłoszenie do realizacji autorskiego programu z edukacji regionalnej.

12. Sprawy różne.

13. Wnioski.

14. Zakończenie obrad.


  • Rok szkolny 2006/2007

Lp.

Data

Porządek zebrania

1.

31.08.2006 r.

1. Powitanie

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Przedstawienie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.

5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie promocji uczenic po egzaminie poprawkowym.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie organizacji na rok szkolny 2006/2007.

7. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

8. Informacje z narad z Kuratorium Oświaty oraz Wydziałem Edukacji UMŁ.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

11. Zakończenie obrad.

2.

14.09.2006 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Zapoznanie z planem pracy szkoły w roku szkolnym 2006/2007, zatwierdzenie.

6. Zapoznanie z decyzją Kuratorium Oświaty w sprawie innowacji pedagogicznej.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.

9. Zakończenie obrad.

3.

5.10.2006 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie programów własnych.

6. Zapoznanie z programem „Szkoła bez przemocy”.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.

9. Zakończenie obrad.

4.

9.11.2006 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej i protokolanta.

5. Wstępna klasyfikacja śródsemestralna.

6. Sprawy różne.

7. Wnioski.

8. Zakończenie obrad.

5.

7.12.2006 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Szkolenie: „Ocenianie i klasyfikowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym”.

6. Przedstawienie wyników ankiety dla nauczycieli oceniającej pracę dyrektora i wicedyrektora szkoły.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.

9. Zakończenie obrad.

6.

22.01.2007 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Przedstawienie klasyfikacji śródrocznej.

5. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego za I semestr.

6. Sprawozdanie z realizacji planu profilaktycznego.

7. Osiągnięcia uczniów w I semestrze.

8. Czytelnictwo w szkole.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

7.

25.01.2007 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Podjecie uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej.

6. Wniosek dyrektora o dodatkowy zapis w WSO.

7. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

8. Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu kompetencji.

9. Przedstawienie raportu z badania jakości pracy szkoły.

10. Sprawy różne.

11. Wnioski.

12. Zakończenie zebrania.

8.

15.03.2007 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Analiza ankiet dotyczących znajomości przez uczniów statutu szkoły.

6. Analiza porównawcza wyników klas VI z 2005/2006 r. z I semestrem w gimnazjum 2006/2007 r.

7. Sprawy różne.

8. Wnioski.

9. Zakończenie zebrania.

9.

12.04.2007 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Zapoznanie z informacjami z narady dyrektorów.

6. Niezbędnik wychowawcy- zapoznanie z procedurą nr 17.

7. Zmiany w procedurze nr 3 i nr 15, zaprezentowanie i zatwierdzenie procedury nr 16.

8. Sprawozdanie z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

9. Analiza ankiety „Jak uczniowie postrzegają naszą szkołę” – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

10. Sprawozdanie z wizyty „trójki giertychowskiej”

11. Sprawy różne

12. Wnioski.

13. Zakończenie obrad.

10.

24.05.2007 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Przedstawienie projektu organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2007/2008.

6. Zapoznanie ze zmianami w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

7. Zapoznanie ze zmianami (11.04.2007 r.) w ustawie o systemie oświaty ( z dn. 7.09.1991 r.).

8. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec roku- omówienie przyczyn.

9. Konsekwencje związane ze skargą p. Nowaka.

10. Sprawy różne.

11. Wnioski

12. Zakończenie obrad.

11.

14.06.2007 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Przedstawienie klasyfikacji.

6. Przedstawienie zmian w statucie szkoły w związku ze zmianami w ustawie oświatowej z dnia 11 kwietnia 2007 r.

7. Sprawy różne

8. Wnioski

9. Zakończenie zebrania

12.

18.06.2007 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Podjecie uchwały w sprawie klasyfikacji za rok szkolny 2006/2007.

6. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego.

7. Ewaluacja, ocena, wnioski z rocznego programu rozwoju.

8. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

9. Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego.

10. Sprawy różne.

11. Wnioski.

12. Zakończenie obrad.


  • Rok szkolny 2007/2008

Lp.

Data

Porządek zebrania

1.

31.08.2007 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej

4. Zatwierdzenie organizacji na rok szkolny 2007/2008

5. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego – część I.

6. Wyniki egzaminu poprawkowego.

7. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego i na stopień nauczyciela kontraktowego.

8. Sprawozdanie ze spotkań z Łódzkim Kuratorem Oświaty i Dyrektorem Wydziału Edukacji.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski

11. Zakończenie zebrania.

2.

13.09.2007 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej

4. Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego – część II.

5. Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

6. Zatwierdzenie planu pracy szkoły.

7. Nowelizacja statutu.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie obrad

3.

4.10.2007 r.

1. Powitanie

2. Przedstawienie gościa – p. Melsona.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

4. Powołanie komisji wnioskowej

5. Szkolenie: „Sztuka prezentacji dla nauczycieli w kontekście prowadzenia zebrań i konsultacji z rodzicami”.

6. Sprawy różne.

7. Wnioski

8. Zakończenie obrad.

4.

8.11.2007 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej

4. Prezentacja programów autorskich

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ww. programów do realizacji.

6. Wyniki analizy ankiety dotyczącej „Wartości uznawanych w życiu przez dzieci w wieku młodszoszkolnym”.

7. Zapoznanie i przyjęcie procedury nr 20 dotyczącej bezpieczeństwa w szkole.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie obrad.

5.

6.12.2007 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Szkolenie: „Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły”.

6. Omówienie grożących ocen niedostatecznych.

7. Prezentacja działań wychowawców w zakresie poprawy zachowania uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

6.

4.02.2008 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Przedstawienie klasyfikacji śródrocznej.

6. Sprawozdania z realizacji programu wychowawczego za I semestr.

7. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego.

8. Analiza porównawcza zachowań uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.

9. Analiza ankiety dotyczącej agresji” „Szkoła bez przemocy”.

10. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

11. Sprawy różne.

12. Wnioski.

13. Zakończenie obrad.

7.

7.02.2008 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

4. Powołanie komisji wnioskowej.

5. Zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej – uchwała.

6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

7. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego.

8. Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego szkoły.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

11. Zakończenie obrad.

8.

6.03.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej i skrutacyjnej.

4. Szkolenie: „Konstruktywna współpraca z rodzicami”.

5. Sprawy różne.

6. Wnioski

7. Zakończenie obrad.

9.

10.04.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej i skrutacyjnej.

4. Omówienie ocen niedostatecznych i nagannych z zachowania, grożących na koniec roku.

5. Sprawy różne.

6. Wnioski.

7. Zakończenie obrad.

10.

15.05.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Powołanie protokolanta.

5. Projekt i zatwierdzenie organizacji na rok szkolny 2008/2009.

6. Sprawozdanie z udziału w konferencji: „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży oraz program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego”.

7. Omówienie ocen niedostatecznych i nagannych.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie obrad.

11.

12.06.2008 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Powołanie protokolanta.

5. Przedstawienie klasyfikacji rocznej.

6. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego.

7. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.

8. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego.

9. Badanie jakości pracy szkoły – współpraca z rodzicami.

10. Sprawozdanie z badań wyników nauczania.

11. Sprawy różne.

12. Wnioski.

13. Zakończenie obrad.

12.

16.06.2008 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Pożegnanie odchodzących nauczycieli.

5. Zatwierdzenie klasyfikacji – uchwała.

6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

7. Osiągnięcia uczniów.

8. Analiza sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej.

9. Analiza sprawdzianu po klasie trzeciej.

10. Sprawozdanie z działalności WDN.

11. Sprawy różne.

12. Wnioski.

13. Zakończenie obrad.


  • Rok szkolny 2008/2009


Lp.

Data

Porządek zebrania

1.

29.08.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Powołanie nowego wicedyrektora szkoły – opinia Rady Pedagogicznej.

5. Zatwierdzenie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2008/2009

6. Sprawozdanie ze spotkań dyrektora szkoły z Kuratorem Oświaty, Prezydentem Miasta i Dyrektorem Wydziału Edukacji.

7. Przedstawienie priorytetów MEN, Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji na rok szkolny 2008/2009.

8. Zaprezentowanie zmian w prawie oświatowym.

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

10. Przydział dodatkowych czynności nauczycielom.

11. Sprawy różne.

12. Wnioski.

13. Zakończenie obrad.

2.

9.09.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Prezentacja projektu planu nadzoru pedagogicznego.

5. Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników.

6. Zatwierdzenie planu pracy szkoły.

7. Zmiany w Statucie Szkoły i WZO.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie obrad.

3.

9.10.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Gratulacje z okazji przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej p. J. Dymarskiej.

5. Sprawy organizacyjne.

6. Szkolenie: „Jak konstrukcyjnie współpracować z rodzicami?”.

7. Wnioski.

8. Zakończenie obrad.

4.

6.11.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Szkolenie: „Jak konstrukcyjnie współpracować z rodzicami?”- ciąg dalszy.

5. Analiza ankiety oceniającej pracę dyrektora szkoły.

6. Sprawy różne.

7. Wnioski.

8. Zakończenie obrad.

5.

11.12.2008 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Śródsemestralna analiza wyników nauczania.

5. Omówienie zmian proponowanych przez MEN w podstawie programowej.

6. Sprawy różne.

7. Wnioski.

8. Zakończenie obrad.

6.

20.01 2009 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

5. Przedstawienie klasyfikacji śródrocznej.

6. Sprawozdanie z badania jakości pracy szkoły:

- prawa dziecka,

- stopień dojrzałości szkolnej,

- stopień adaptacji i integracji w klasach czwartych,

- współpraca z rodzicami.

7. Sprawy różne.

8 Wnioski.

9. Zakończenie obrad.

7.

22.01.2009 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

5. Pożegnanie nauczycieli kończących pracę w szkole.

6. Zatwierdzenie klasyfikacji – uchwała.

7. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

8. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego.

9. Sprawozdanie lidera WDN.

10. Wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej na konkurs na dyrektora szkoły.

11. Sprawy różne.

12. Wnioski.

13. Zakończenie obrad.

8.

13.02.2009 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Nabór dzieci sześcioletnich.

4. Opinia rady w sprawie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych.

5. Zakończenie zebrania.

9.

5.03.2009 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

5. Nabór: oddział przedszkolny, klasa pierwsza, gimnazjum.

6. Innowacje pedagogiczne – uchwała rady.

7. Badanie losów absolwentów.

8. Jak organizować edukację w szkole podstawowej – nowa podstawa programowa.

9. Klasa VId – problemy wychowawcze, sposoby ich rozwiązywania.

10. Omówienie organizacji Dnia Otwartego Szkoły.

11. Sprawy różne.

12. Wnioski.

13. Zakończenie zebrania.

10.

7.04.2009 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów.

6. Analiza ankiety dotyczącej higienicznych zachowań uczniów oraz analiza ankiety dotyczącej badania stopnia adaptacji uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009.

7. Scenariusz uroczystości przyjęcia szkoły do Klubu Przodujących Szkół oraz konkursu „Bajki, baśnie i legendy zjednoczonej Europy”.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

11.

7.05.2009 r.

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

5. Szkolenie: „Reforma programowa a organizacja pracy szkoły”.

6. Projekt organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2009/20010.

7. Powołanie kandydata na SIP od !.09.2009 r.

8. Sprawy różne.

9. Wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

12.

4.06.2009 r.

Rada Klasyfikacyjna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

5. Przedstawienie klasyfikacji rocznej.

6. Sprawozdanie z badań wyników nauczania.

7. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego oraz z programu profilaktycznego.

8. Osiągnięcia uczniów.

9. Sprawy różne.

10. Wnioski.

11. Zakończenie zebrania.

13.

8.06.2009 r.

Rada Plenarna

1. Powitanie.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie komisji wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu i wniosków z poprzedniej rady.

5. Zatwierdzenie klasyfikacji – uchwała.

6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

7. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego.

8. Sprawozdanie realizacji programu profilaktycznego.

9. Analiza sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej.

10. Zmiany w organizacji pracy szkoły.

11. Zestaw programów nauczania, programów autorskich oraz zestaw podręczników na rok szkolny 2009/2010.

12. Sprawozdanie z WDN.

13. Kontrola finansowa z Urzędu Miasta – przedstawienie protokołu.

14. Sprawy różne.

15. Wnioski.

16. Zakończenie zebrania.


 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »